GASUTRUSTNING, SF6, CO2, etc.
Svenska Transorfilter AB konstruerar, tillverkar och utvecklar utrustning för återvinning, filtrering och hantering av bl.a. SF6-gas. Vi har ett antal standardprodukter men ofta är produkterna specialanpassade utifrån kundens önskemål.

Vi är specialiserade på utrustningar med kapacitet på 1-20 m³/h. Våra produkter är användarvänliga och konstruerade med noga utvalda komponenter för att klara tuffa arbetsmiljöer. Med över 30 års erfarenhet av gashanteringsutrustningar vet vi vad vi pratar om.

Våra montörer är dessutom certifierade för återvinning av flourerade växthusgaser från högspänningsbrytare enligt EU-förordning 2015/2066.

Kontakta oss för mer information.

Gasåtervinning

Manuell / automatisk gasutrustning, en komplett maskin för gasåtervinning. Isolergasen evakueras från ett gasfyllt objekt och lagras i extern gasflaska.

Gasfyllning

Utrustning för fyllning av isolergas på ett kontrollerat sätt. Utrustningen kopplas mellan objekt som ska fyllas och gasflaska.

Luftevakuering

Luftevakueringsutrustning för att tömma objekt på luft innan fyllning med isolergas.

SF6 gas

Svavelhexafluorid – SF6 är en industriellt framställd gas med utmärkta dielektriska och bågsläckande egenskaper. Gasen används främst som isolations- och brytmedium i t.ex. ställverk, transformatorer och strömbrytare för hög- och mellanspänning. SF6-fylld elektronisk utrustning är slutna system som inte ger några direkta utsläpp.

SF6-gas är en stark växthusgas och ska hanteras enligt internationella överenskommelser, förordningar och direktiv. Vid korrekt hantering och med rätt utrustning förhindras utsläpp som når atmosfären.

Vid underhåll av SF6-fylld utrustning används gasåtervinningsutrustning för att pumpa över gasen till en extern lagringstank/gasflaska. Använd gas kan återvinnas, renas och återanvändas i princip hur många gånger som helst.

Alternativa isoleringsgaser

Med nya krav och regleringar kring användandet av SF6-gas ökar kravet för miljövänligare lösningar. Nya tekniker med alternativ gas utvecklas och används idag av flertalet tillverkare av elektronisk utrustning.

Målet är att fasa ut användningen av F-gaser (bl.a. SF6)  till mindre växthusdrivande alternativgaser, med lägre GWP-index (Global Warming Potential) och lågt ODP-index (Ozone Depletion Potential).

Hantering av alternativ gas görs med standard SF6-utrustning eller specialanpassad utrustning, beroende på vilken alternativ gas som hanteras.

Svenska Transorfilter har i flera år konstruerat och arbetat med gashanteringsutrustningar för dessa alternativa gaser. Kontakta oss gärna för mer information eller specialförfrågningar.